Online boeken

Privacyverklaring

Privacy Statement
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11/01/2021.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Camping de Breede
Breede 4
9989 TA Warffum
0595-424642
info@campingdebreede.nl

Camping de Breede verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, en is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Camping de Breede verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Inhoud van communicatie
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Doeleinden
Camping de Breede verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact
Een goede en efficiënte dienstverlening
Het verrichten van administratieve handelingen
Verbetering van de dienstverlening
Marketing
Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Camping de Breede  hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
De verbetering van haar diensten
Beveiliging en het beheer van haar systemen
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Camping de Breede  persoonsgegevens uitwisselen. Camping de Breede kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Camping de Breede aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Camping de Breede  zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

In het kader van onze dienstverlening, legt Tommybookingsupport gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer).Tommybookingsupport gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de reservering. Op deze manier kunnen wij uw boeking registeren en afhandelen.Uw gegevens worden door Tommybookingsupport gebruikt voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld voor facturen, nieuwsbrieven of update berichten.


Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Camping de Breede zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Camping de Breede zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Camping de Breede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons

info@campingdebreede.nl Camping de Breede heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (https://campingdebreede.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Camping de Breede neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Camping de Breede gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Om uw ervaring op de website te verbeteren, gebruikt Camping de Breede Google Analytics om gebruiksstatistieken te verzamelen. Hiervoor worden cookies op uw computer geplaatst. Google Analytics is ingesteld om uw gegevens privacyvriendelijk te behandelen; uw identiteit valt niet uit de verzamelde gegevens af te leiden. Daarnaast wordt uw bezoekgedrag niet met Google gedeeld en wordt uw bezoekgeschiedenis tussen verschillende websites niet verzameld. Meer informatie over de cookies die worden geplaatst voor het gebruik van Google Analytics kunt u bereiken via de volgende link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Uw rechten
U heeft het recht om Camping de Breede een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Camping de Breede verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Camping de Breede
Breede 4
9989 TA Warffum
0595-424642
info@campingdebreede.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Camping de Breede, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11/01/2021. Camping de Breede kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.